top of page

PAUNAWA NG MGA KASANAYAN SA PRIVACY

INILALARAWAN NG NOTICE NA ITO KUNG PAANO MAAARING GAMITIN AT IBUNYAG ANG MEDIKAL NA IMPORMASYON TUNGKOL SA IYO, ANG KLIENTE, AT PAANO KA MAKAKUHA NG ACCESS SA IMPORMASYON NA ITO. MANGYARING REVIEW ANG NOTICE NA ITO NG MABUTI.

Ang iyong rekord ng kalusugan ("ang kliyente") ay naglalaman ng personal na impormasyon tungkol sa iyo at sa iyong kalusugan.  Ang impormasyong ito, na maaaring makilala ka at nauugnay sa iyong nakaraan, kasalukuyan, o hinaharap (mga) pisikal o mental na kondisyon ng kalusugan at kaugnay na (mga) serbisyo sa pangangalagang pangkalusugan, ay tinutukoy bilang "Protektadong Impormasyong Pangkalusugan "(PHI).  Ang Notice of Privacy Practices na ito ay naglalarawan kung paano namin, Illuminated Path LLC, maaaring gamitin at ibunyag ang iyong PHI alinsunod sa naaangkop na batas.  Inilalarawan din nito ang iyong mga karapatan tungkol sa kung paano ka makakakuha ng access at kontrolin ang iyong PHI.

Ang Illuminated Path LLC ay inaatasan ng batas na panatilihin ang privacy ng PHI at bigyan ka ng paunawa ng aming mga legal na tungkulin at Mga Kasanayan sa Privacy na may kinalaman sa PHI.  Illuminated Path LLC ay kinakailangan na sumunod sa mga tuntunin ng Notice of Privacy Practices na ito. Inilalaan ng  Illuminated Path LLC ang karapatan na baguhin ang mga tuntunin ng aming Notice of Privacy Practices anumang oras.  Anumang bagong Notice of Privacy Practices ay magiging epektibo para sa lahat ng PHI na pinapanatili ng Illuminated Path LLC sa oras na iyon.  Illuminated Path LLC ay magbibigay sa iyo ng kopya ng binagong Notice of Privacy Practices sa pamamagitan ng pag-post ng kopya sa aming website, pagpapadala ng kopya sa iyo sa mail kapag hiniling, o pagbibigay ng isa sa iyo sa iyong susunod na appointment.

PAANO NAMIN MAAARING GAMITIN AT IBUNYAG ANG IMPORMASYON SA KALUSUGAN TUNGKOL SA IYO:

Maaaring gamitin ng Illuminated Path LLC ang iyong Protected Health Information sa alinman sa mga sumusunod na paraan:

Para sa Paggamot.  Ang iyong PHI ay maaaring gamitin at ibunyag ng mga taong kasangkot sa iyong pangangalaga para sa layunin ng pagbibigay, pag-coordinate, o pamamahala sa iyong paggamot sa pangangalagang pangkalusugan at mga kaugnay na serbisyo.  Kabilang dito ang konsultasyon sa mga klinikal na superbisor o iba pang miyembro ng pangkat ng paggamot.  Maaari naming isiwalat ang PHI sa sinumang ibang consultant sa pamamagitan lamang ng iyong awtorisasyon.

Para sa Pagbabayad.  Maaari naming gamitin o ibunyag ang PHI upang makatanggap kami ng bayad para sa mga serbisyo sa paggamot na ibinigay sa iyo.  Gagawin lang ito sa iyong awtorisasyon.  Ang mga halimbawa ng mga aktibidad na nauugnay sa pagbabayad ay: paggawa ng pagpapasiya ng pagiging karapat-dapat o pagkakasakop para sa mga benepisyo ng insurance, pagpoproseso ng mga claim sa iyong kompanya ng seguro, pagsusuri sa mga serbisyong ibinigay sa iyo upang matukoy ang medikal na pangangailangan, o pagsasagawa ng mga aktibidad sa pagsusuri sa paggamit.  Kung kinakailangan na gumamit ng naproseso na koleksyon dahil sa kakulangan ng bayad para sa mga serbisyo, ibubunyag lamang namin ang pinakamababang halaga ng PHI na kinakailangan para sa mga layunin ng koleksyon.

Para sa mga Operasyon sa Pangangalagang Pangkalusugan.  Maaari naming gamitin o ibunyag, kung kinakailangan, ang iyong PHI upang suportahan ang aming mga aktibidad sa negosyo kabilang ang, ngunit hindi limitado sa, mga aktibidad sa pagtatasa ng kalidad, mga aktibidad sa pagsusuri ng empleyado, pagpapaalala sa iyo ng mga appointment, pagbibigay ng impormasyon tungkol sa paggamot mga alternatibo o iba pang benepisyo at serbisyong nauugnay sa kalusugan, paglilisensya, at pagsasagawa o pag-aayos para sa iba pang aktibidad ng negosyo.  Halimbawa, maaari naming ibahagi ang iyong PHI sa mga third party na nagsasagawa ng iba't ibang aktibidad sa negosyo (hal., mga serbisyo sa pagsingil o pag-type) basta't mayroon kaming nakasulat na kontrata sa negosyo na nangangailangan nito na pangalagaan ang privacy ng iyong PHI.  Para sa mga layunin ng pagsasanay o pagtuturo ay ibubunyag lamang ang PHI sa iyong awtorisasyon.

Kailangan ng batas.  Sa ilalim ng batas, dapat naming ihayag sa iyo ang iyong PHI sa iyong kahilingan.  Bukod pa rito, dapat tayong gumawa ng mga pagsisiwalat sa Kalihim ng Kagawaran ng Kalusugan at Serbisyong Pantao para sa layunin ng pagsisiyasat o pagtukoy sa ating pagsunod sa mga kinakailangan ng Panuntunan sa Privacy.

Nang walang Awtorisasyon.  Ang sumusunod ay isang listahan ng mga kategorya ng mga paggamit at pagsisiwalat na pinahihintulutan ng HIPAA nang walang pahintulot: Pang-aabuso at Kapabayaan, Mga Pamamaraang Panghukuman at Administratibo, Mga Emergency, Pagpapatupad ng Batas, Pambansa

Seguridad, Pampublikong Kaligtasan (Tungkulin sa Babala).  Pinapahintulutan kami ng mga naaangkop na batas at pamantayang etikal na ibunyag ang impormasyon tungkol sa iyo nang walang pahintulot mo lamang sa limitadong bilang ng iba pang mga sitwasyon.  Ang mga uri ng paggamit at pagsisiwalat na maaaring gawin nang wala ang iyong pahintulot ay ang mga:

●     _cc781905-5cde-3194-bb3b-138 iniuutos na pag-uulat ng bata o iniutos na pag-uulat ng gobyerno, o ipinag-uutos na pag-uulat ng bata, o iniuutos na pag-uulat ng gobyerno. bilang mga lupon ng paglilisensya ng estado o mga departamento ng kalusugan).

●     _cc781905-5cde-3194-bb3b58bad.

●.  Kung ang impormasyon ay ibinunyag upang pigilan o bawasan ang isang seryosong banta, ito ay isisiwalat sa isang tao o mga taong makatwirang magagawang pigilan o bawasan ang banta, kabilang ang target ng banta. May Awtorisasyon.  Ang mga paggamit at pagsisiwalat na hindi partikular na pinahihintulutan ng naaangkop na batas ay gagawin lamang gamit ang iyong nakasulat na pahintulot, na maaaring bawiin.

IYONG MGA KARAPATAN TUNGKOL SA IYONG PHI:

Mayroon kang mga sumusunod na karapatan tungkol sa iyong personal na PHI na pinapanatili ng aming organisasyon.  Upang gamitin ang alinman sa mga karapatang ito, mangyaring isumite ang iyong kahilingan nang nakasulat sa aming Business Manager sa 5940 S Rainbow Blvd Ste 3013 Las Vegas NV 89118.

Karapatan sa Pag-access sa Inspeksyon at Kopyahin.  Mayroon kang karapatan, na maaaring paghihigpitan lamang sa mga pambihirang pagkakataon, na siyasatin at kopyahin ang PHI na maaaring gamitin upang gumawa ng mga desisyon tungkol sa iyong pangangalaga.  Ang iyong karapatan na siyasatin at kopyahin ang PHI ay paghihigpitan lamang sa mga sitwasyon kung saan mayroong nakakahimok na ebidensya na ang pag-access ay magdudulot ng malubhang pinsala sa iyo.  Maaari kaming maningil ng makatwirang, cost-based na bayad para sa mga kopya.

Karapatan sa Pagbabago.  Kung sa palagay mo ay hindi tama o hindi kumpleto ang PHI na mayroon kami tungkol sa iyo, maaari mong hilingin sa amin na amyendahan ang impormasyon, bagama't hindi kami kinakailangang sumang-ayon sa pag-amyenda.

Karapatan sa Accounting of Disclosures.  Maaaring may karapatan kang humiling ng accounting ng ilang uri ng pagsisiwalat na ginagawa namin ng iyong PHI.  Maaari ka naming singilin ng makatwirang bayarin kung humiling ka ng higit sa isang accounting sa anumang 12 buwang panahon.

Karapatang Humiling ng Mga Paghihigpit.  May karapatan kang humiling ng paghihigpit o limitasyon sa paggamit o pagsisiwalat ng iyong PHI para sa paggamot, pagbabayad, o mga operasyon sa pangangalagang pangkalusugan.  Hindi kami kinakailangang sumang-ayon sa iyong kahilingan.

Karapatan na Humiling ng Kumpidensyal na Komunikasyon.  May karapatan kang humiling na makipag-usap kami sa iyo tungkol sa mga medikal na usapin sa isang partikular na paraan o sa isang partikular na lokasyon.

Karapatan sa Kopya ng Abisong ito.  Mayroon kang karapatan sa isang kopya ng Abisong ito.

MGA REKLAMO: Kung naniniwala kang nilabag namin ang iyong mga karapatan sa pagkapribado, may karapatan kang magsampa ng reklamo nang nakasulat sa aming Business Manager sa5940 S. Rainbow Blvd Las Vegas, #3013 NV 89118o kasama ang Kalihim ng Kalusugan at Serbisyong Pantao sa 200 Independence Avenue, SW, Washington, DC 20201, o sa pamamagitan ng pagtawag sa 202-619-0257.

Hindi kami gaganti sa iyo sa paghahain ng reklamo.

Ang petsa ng bisa ng Abisong ito ay 03-01-2022.

bottom of page