top of page

** mga hotline**

Therapy / Mental Health Services

EMERGENCY

Pulis Fire-EMS................................................... ...................................911

Hindi Emergency................................................... .................................311

MGA HOTLINE NG KRISIS

NV Suicide Hotline................................................... ..............................(877)-885-4673

SafeNest Domestic Violence Crisis Line................................................(702)-646-4981
National Suicide Hotline................................................... ......................(800)-992-5757

Pambansang Sexual Assault Hotline................................................... ..........(800)-656-4673

Pambansang Domestic Violence Hotline................................................... ....(800)-799-7233

Pambansang LGBT Hotline................................................... .........................(888)-843-4564

National Veterans Crisis Hotline................................................... ..........(800)-273-8255

MGA SERBISYO NG ESTADO

Mga Serbisyo ng Nevada 211................................................... ..........................211

Nevada Medicaid................................................... ..............................(800)-525-2395

Tanggapan ng Social Security................................................... .........................(800)-772-1213

Southern Nevada Welfare Services................................................... ...(702)-486-5000

TRANSPORTASYON

(Papunta at Mula sa Mga Medical Appointment)

MTM................................................... ................................................... ..(844)-879-7341

Regional Transportation Commission ng Southern Nevada..................(775)-348-0477

Mga Serbisyong Para-Transit................................................... ..........................(702)-228-4800

bottom of page